ICOZ Loket

In het onderwijs heeft ieder kind een passende plek nodig. Om dit te realiseren is op 1 augustus 2014 passend onderwijs ingevoerd.

Scholen hebben de taak om binnen het samenwerkingsverband een passende plek te vinden voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Dit kunnen kinderen zijn met een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie, kinderen met gedragsproblemen, zoals sommige leerlingen met ADHD of ASS. Maar passend onderwijs moet ook gerealiseerd worden voor kinderen met een chronische ziekte of een handicap.

Als een kind extra ondersteuning bij het onderwijs nodig heeft wordt altijd eerst gekeken of deze ondersteuning binnen een reguliere school voor voortgezet onderwijs gegeven kan worden.

Alle scholen hebben deze ondersteuning beschreven in hun school ondersteuningsprofiel (SOP).

Soms komt het voor dat de school bovenop haar eigen ondersteuning nog meer moet bieden dan zij zelf kan bekostigen. In dat geval kan de school bij het ICOZ hiervoor breedteondersteuning aanvragen.

Voor leerlingen die door problemen tijdelijk of voor langere tijd het onderwijs op de eigen niet kunnen volgen kunnen scholen bij het ICOZ een plaats in een van de flexvoorzieningen aanvragen.

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is bedoeld voor leerlingen met een complexe problematiek waarvoor het regulier onderwijs geen mogelijkheden (meer) kan bieden.
Voor plaatsing in een school voor voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig (TLV).

Terug naar het overzicht