Toelaatbaarheidsverklaringen

Sinds 1 augustus 2014 moet het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) gaan. Alleen de huidige school van de leerling kan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.

Of een leerling voor een toelaatbaarheidsverklaring in aanmerking komt, wordt bepaald aan de hand van een inhoudelijke toetsing. Daarvoor maakt het Samenwerkingsverband gebruik van de webapplicatie OT 1Loket. De aanvragen worden beoordeeld door de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC).

De BAC adviseert de directeur van Regsam met betrekking tot de toekenning van:

ondersteuningsarrangementen die (deels) met financiële middelen van het samenwerkingsverband betaald worden;
plaatsing in flexvoorzieningen, waarin leerlingen zo kort als kan en zo lang als moet onderwijs buiten de eigen school volgen,
het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing binnen een school voor cluster III of IV,
het afgeven van verklaringen voor de aanwijzing op LWOO en toelaatbaarheid tot PRO.

De BAC bestaat uit:

Een psycholoog/orthopedagoog met een brede deskundigheid
Een algemeen deskundige bekend met de verschillende mogelijkheden die het voortgezet speciaal onderwijs biedt
Een ambtelijk secretaris

De deskundigen zijn onafhankelijk en hebben geen binding hebben met een van de scholen binnen het samenwerkingsverband.

Een Adviseur Passend Onderwijs is als adviserend lid betrokken bij de overleggen van de BAC.

Bent u het niet eens met een besluit over de toelaatbaarheidsverklaring? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.  

Terug naar het overzicht