van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

In goed overleg tussen het basis- en het voortgezet onderwijs in Zoetermeer zijn afspraken gemaakt over de toelating van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Centraal in de afspraken staat, dat het voortgezet onderwijs over de toelating van een leerling beslist op basis van het advies van de basisschool dat is weergegeven in het onderwijskundig rapport. De basisschool baseert haar advies op de verzamelde gegevens in het eigen leerlingvolgsysteem.

Procedure

In de maanden december of januari bespreekt de basisschool het onderwijskundig rapport met de ouder(s) /verzorger(s) van de leerling.
Uiterlijk medio maart melden de ouder(s) /verzorger(s) hun kind aan bij een school voor het voortgezet onderwijs*.

Dit gebeurt door het inleveren van een inschrijfformulier tezamen met het ondertekend ‘Formulier voor aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer met de Unieke aanmeldcode’.

Voor basisschoolleerlingen van buiten Zoetermeer geldt dat zij naast het inschrijfformulier ook het originele, ondertekende onderwijskundige rapport van de basisschool inleveren.

Indien het advies daartoe aanleiding geeft, zal de school voor voortgezet onderwijs in de eerste helft van maart bij de basisscholen aangeven over welke leerlingen nader overleg noodzakelijk is.

In dat gesprek kan de basisschool nadere informatie aandragen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de uitslag van een andere recent gemaakte toets.

Rond 1 april ontvangen de ouder(s) /verzorger(s) bericht van het voortgezet onderwijs over de toelating.

*Bij het Erasmus College en het Picasso Lyceum geldt voor leerlingen met VMBO TL in het advies de aanmelding uiterlijk begin maart moet plaatsvinden.
  Reden is een eventuele loting bij VMBO TL advies.

Wat is de rol van het samenwerkingsverband VO (SWV VO) bij de overgang van primair- naar voorgezet onderwijs?

Wanneer er sprake is van VMBO LWOO of en praktijkonderwijs wordt de leerling aangemeld bij het SWV VO. Alles over deze procedure kunt u lezen op de site onder ‘Scholen / LWOO/PrO'.

De basisschool kan een adviseur passend onderwijs (APO’er) vanuit het VO inschakelen. Dit gebeurt wanneer een leerling bijvoorbeeld naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat. Als er vragen zijn over een juiste schoolkeuze of extra ondersteuning binnen het VO, kan de APO’er advies geven aan ouders en basisschool.

Terug naar het overzicht