Flexibel Zorg Actie Team (ZAT)

Op iedere school is een flexibel Zorg Advies Team aanwezig, het zogeheten ‘flex zat’. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan vanuit de basisiondersteuning kan worden geboden, kan een leerling worden besproken in het flex zat. Hiervoor is toestemming van de betrokken leerling en ouders/verzorgers nodig. Het flex zat geeft advies en kan een hulpaanbod doen.

Het flex zat heeft een vaste samenstelling en bestaat uit de school zorg coördinator, de school maatschappelijk werker, begeleider onderwijs en zorg en medewerker jeugd- en gezinshulp. Aanvullend kunnen bijv. de leerplichtambtenaar, jeugdverpleegkundige, schoolagent etc. aansluiten.

Het flex zat bespreekt de situatie en hulpvraag van de leerling en beoordeelt welke extra begeleiding hij/zij nodig heeft. Soms kunnen zijzelf hulp bieden, in andere situaties wordt de leerling doorverwezen naar specialistische jeugdhulp of bovenschoolse voorzieningen.

De taken van het flex zat zijn:

  • zorgen voor advies, consultatie en screening
  • aanvullend onderzoek aanvragen  (via JGH of jeugdarts)
  • het bieden van kortdurende ondersteuning (boz, smw of OJ)
  • het geven van handelingsadviezen
Terug naar het overzicht