Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

Het Samenwerkingsverband heeft, in overleg met de Ondersteuningsplanraad, een Ondersteuningsplan opgesteld. In het Ondersteuningsplan geven de schoolbesturen aan welke keuzes ze hebben gemaakt op de volgende punten:

  • de organisatie van het Samenwerkingsverband
  • hoe een dekkend zorgaanbod geboden wordt aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
  • de procedures voor toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de bovenschoolse voorzieningen
  • de toewijzing van middelen aan scholen en bovenschoolse voorzieningen
     

Het Ondersteuningsplan is hier te downloaden.

BIJLAGEN

Bijlage  1     Begroting 2018

Bijlage  2     Statuut Regsam

Bijlage  3     Managementstatuut

                   a.Toezichtkader bestuur Regsam

                   b. Procuratieregeling Regsam

                   c. Inkoopbeleid Regsam

                   d. Treasury statuut Regsam

                   e. managementstatuut directeur Regsam

                   f. beoordelingskader directeur Regsam

Bijlage  4     Functiebouwwerk ICOZ versie april 2018

Bijlage  5     Deskundigheid bij de toekenning van breedteondersteuning en toelaatbaarheid tot het voortgezet speciaal onderwijs en in het bijzonder de Bestuurlijke Advies Commissie inzake TLV en BOV (BAC TLV/BOV)

Bijlage  6     Visie op (basis)ondersteuning van de scholen van Regsam

Bijlage  7     Notitie Van signaleren naar arrangeren - Voorwaarden tot het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs en het verkrijgen van een breedte-ondersteuningsverklaring

Bijlage  8     Beschrijving van de 1-zorgroute

Bijlage  9     Meerpunt Spoorboekje

Bijlage 10    Informatiegids Flexvoorziening Time Out

Bijlage 11    Stroomdiagram Procedure LWOO PrO voor ouders 2017-2018

Bijlage 12    Inzet BOZ-ers op scholen Regsam

Bijlage 13    Informatie leerlingen met een visuele handicap

Bijlage 14    Informatie leerlingen met een auditieve stoornis of een taalontwikkelingsstoornis

Bijlage 15    Zoetermeers Onderwijskundig rapport

Bijlage 16    Procedures voor het aanvragen toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 17    Bezwaar maken

Bijlage 18    Statuut OPR Regsam

Bijlage 19    Reglement OPR Regsam en overzicht leden

Bijlage 20    Overeenkomst OOGO met gemeente Zoetermeer versie VO

Bijlage 21    SOP Alfrink College

Bijlage 22    SOP Erasmus College

Bijlage 23    SOP Picasso Lyceum

Bijlage 24    SOP Oranje Nassau College locatie Parkdreef

Bijlage 25    SOP Oranje Nassau College locatie Clauslaan

Bijlage 26    SOP Stedelijke College Zoetermeer

Bijlage 27    SOP Het Atrium

Bijlage 28    SOP Pleysier College Zoetermeer

Bijlage 30    SOP overige vestigingen Pleysier College:

Bijlage 31    SOP Keerkring

Bijlage 32    SOP Maurice Maeterlinckschool

Terug naar het overzicht