Ondersteuningsplanraad (OPR)

Ondersteuningsplanraad

De wet Passend Onderwijs bepaalt onder meer dat er door het samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (OPR) moet worden ingesteld. In Zoetermeer is het samenwerkingsverband het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (REGSAM).

De OPR is het medezeggenschapsorgaan van REGSAM. De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband moet opstellen.

De leden van de OPR zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Een OPR lid hoeft geen lid van een MR of GMR te zijn. Het aantal leden van de OPR bestaat voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders of leerlingen.

De vergaderingen van de OPR zijn openbaar. Belangstellenden moeten zich wel tevoren bij het secretariaat aanmelden.

Ondersteuningsplanraad Stichting Regsam

Op 9 december 2013 is de ondersteuningsplanraad geïnstalleerd door de voorzitter van de stichting Regsam. De ondersteuningsplanraad bestaat nu uit ouders en personeelsleden.

De volgende documenten kunt u hier downloaden:

Statuut OPR
Medezeggenschapsreglement OPR
Huishoudelijk reglement OPR
Vergaderdata OPR
Ledenlijst
Rooster van aftreden OPR
Jaarverslag OPR 2015 - 2016

Voor meer informatie over de OPR of voor vragen aan de OPR, kunt u contact opnemen met Tineke Bos, 079-3160463/ keuze 2, opr@icoz.nl .

Hier kunt u tevens de vergaderstukken van de OPR opvragen.

 

 

Terug naar het overzicht