Passend onderwijs van A tot Z

Passend onderwijs van A tot Z

Op deze pagina vindt u, in alfabetische volgorde, uitleg bij veelgebruikte termen op het gebied van passend onderwijs. Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Kijk dan op de websites Rijksoverheid of Balans digitaal, of neem contact met ons op.

Adviseur Passend Onderwijs (APO-er)
De adviseurs behandelen (elk op hun eigen specialistische vlak) bij het ICOZ vragen van ouders en professionals over de begeleiding van leerlingen.

Basisondersteuning
De scholen van het Regionaal samenwerkingsverband Passend voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Regsam) hebben samen afgesproken welke ondersteuning iedere school in elk geval moet bieden. Dat noemen we de basisondersteuning. Al onze scholen bieden hun leerlingen ondersteuning op een aantal gebieden, zoals faalangst, leerachterstanden, slechthorendheid en dyslexie. Dit staat vermeld in het Schoolondersteuningsprofiel van de school. Klik hier voor een lijst van de scholen van ons samenwerkingsverband.

Begeleider Onderwijs en Zorg (BOZ-er)

Deze is er om leerlingen en docenten extra te begeleiden. Welke taken de begeleider onderwijs en zorg onderwijs precies heeft, kan per school verschillen. De begeleider onderwijs en zorg werkt nauw samen met de zorgcoördinator, de ouder- en kindadviseur en andere professionals van het Ouder- en Kindteam, zoals de jeugdpsycholoog, de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige.

Bestuurlijke Advies Commissie
Om naar een school voor cluster 3 of 4 van het voortgezet speciaal onderwijs te kunnen, hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) beoordeelt of de leerling daarvoor in aanmerking komt en adviseert de directeur van het Samenwerkingsverband. Meer informatie over de manier waarop de Bestuurlijke Advies Commissie beoordeelt is hier te vinden.

Breedteondersteuning

Op het moment dat basisondersteuning niet meer toereikend blijkt te zijn, kan binnen de school breedteondersteuning aangeboden worden (bijvoorbeeld extra mentoruren, (extra) faalangst reductietraining, coaching etc.). Het gaat hier om een onderwijsondersteuningsaanbod voor leerlingen die, ondanks de inzet van de basisondersteuning, extra ondersteuning nodig hebben. Deze extra ondersteuning kan in voorkomende gevallen door de school zelf worden verzorgd en/of door externe deskundigen en staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de school

Cluster 1
Cluster 1 van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is bedoeld voor blinde en slechtziende leerlingen. De scholen van cluster 1 zijn geen onderdeel van het Samenwerkingsverband. Meer informatie

Cluster 2
Cluster 2 van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is bedoeld voor kinderen met een communicatieve beperking (gehoor-, taal- en/of spraakproblemen).  De scholen van cluster 2 zijn geen onderdeel van het Samenwerkingsverband. Meer informatie

Cluster 3
Cluster 3 van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is bedoeld voor langdurig zieke en gehandicapte leerlingen. De scholen van cluster 3 zijn onderdeel van het Samenwerkingsverband. Om te worden toegelaten tot een van deze scholen heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Cluster 4
Cluster 4 van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is bedoeld voor leerlingen met ernstige psychische stoornissen en ernstige gedragsproblemen. De scholen van cluster 4 zijn onderdeel van het Samenwerkingsverband. Om te worden toegelaten tot een van deze scholen heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Flexvoorziening
Sommige leerlingen hebben tijdelijk behoefte aan opvang buiten hun eigen school. Bijvoorbeeld op een onderwijsvoorziening met kleine klassen of met veel persoonlijke begeleiding. Voor deze leerlingen is er de flexvoorziening Time Out. Hier kunnen leerlingen tijdelijk terecht, totdat ze weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs of wanneer noodzakelijke naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Voor deze trajecten verloopt de aanmelding via de Bestuurlijke Advies Commissie.

Flexibel Zorgactieteam

Op iedere school is een flexibel Zorg Advies Team aanwezig, het zogeheten ‘flex zat’. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan vanuit de basisiondersteuning kan worden geboden, kan een leerling worden besproken in het flex zat. Hiervoor is toestemming van de betrokken leerling en ouders/verzorgers nodig. Het flex zat geeft advies en kan een hulpaanbod doen.Het flex zat heeft een vaste samenstelling en bestaat uit de school zorg coördinator, de school maatschappelijk werker, begeleider onderwijs en zorg en medewerker jeugd- en gezinshulp.  Aanvullend kunnen bijv. de leerplichtambtenaar, jeugdverpleegkundige, schoolagent etc. aansluiten. Het flex zat bespreekt de situatie en hulpvraag van de leerling en beoordeelt welke extra begeleiding hij/zij nodig heeft. Soms kunnen zijzelf hulp bieden, in andere situaties wordt de leerling doorverwezen naar specialistische jeugdhulp of bovenschoolse voorzieningen.

ICOZ Loket
Sommige leerlingen hebben moeite de juiste school te vinden, of hebben behoefte aan een speciaal onderwijstraject met extra zorg en begeleiding. Voor deze leerlingen hebben wij in Zoetermeer het ICOZ Loket, dat onderdeel is van het Samenwerkingsverband. Het ICOZ Loket spant zich in om ervoor te zorgen dat leerlingen die (dreigen) uit te vallen toch op de juiste plaats in het onderwijs terechtkomen. De adviseurs (APO-er) van het ICOZ Loket zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 – 13.00 uur. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

Kernprocedure
Tijdens hun schoolcarrière stappen leerlingen over van de ene naar de andere school: van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, en (een deel van de leerlingen) van het voortgezet onderwijs naar het mbo. De scholen en de gemeente hebben afspraken gemaakt over de regels die daarbij horen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kernprocedures. In Kernprocedure 1 staan de afspraken over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Kernprocedure 2 gaat over de overstap van voortgezet onderwijs naar mbo.

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om een vmbo-diploma te kunnen halen, is er het leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo). Sommige scholen hebben aparte klassen voor leerlingen van leerwegondersteunend onderwijs. Op andere scholen zitten deze leerlingen in een reguliere vmbo-klas en krijgen ze extra individuele ondersteuning. Om voor leerwegondersteunend onderwijs in aanmerking te komen heeft een leerling een zogenoemde Aanwijzing LWOO nodig van het Samenwerkingsverband. Deze wordt aangevraagd door de school.

Meerpunt

Meerpunt is het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Het ouderschap is mooi maar kan soms ook behoorlijk lastig of ingewikkeld zijn. Iedere ouder heeft wel eens vragen of twijfels over de opvoeding of het ouderschap. Meerpunt luistert en denkt mee. Indien het nodig is helpen ze de juiste organisatie te vinden die kan helpen bij het oplossen van een vraag of probleem.

Ondersteuningsplan
Ieder samenwerkingsverband stelt een Ondersteuningsplan op. Daar staat in welke afspraken de scholen samen hebben gemaakt over de invulling van passend onderwijs in de regio. Bijvoorbeeld over het niveau van de basisondersteuning en de organisatie van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het Ondersteuningsplan van het Regionaal samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Zoetermeer is hier te vinden.

Ondersteuningsplanraad
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. Heeft u ideeën en/of opmerkingen over passend onderwijs in Zoetermeer, dan kunt u daarmee bij de Ondersteuningsplanraad terecht. Deze kunt u mailen naar de Ondersteuningsplanraad (opr@icoz.nl). Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

Onderwijs(zorg)consulent

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op  
1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing. Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers, scholen en samenwerkingsverbanden onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

Ontwikkelingsperspectiefplan
In een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt beschreven op welke onderwijsdoelen de begeleiding van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft gericht zal zijn.

Passend onderwijs
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het idee achter passend onderwijs is dat alle leerlingen een onderwijsplek moeten krijgen die past bij hun mogelijkheden. Ook als ze daarbij extra ondersteuning nodig hebben, zoals extra begeleiding op school, medische hulp, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school. Scholen hebben daarbij zorgplicht. Kijk voor meer informatie over passend onderwijs op www.rijksoverheid.nl.

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs (PrO) is er voor leerlingen die wel een vak kunnen leren, maar voor wie ook met extra hulp het vmbo te zwaar is. Deze vorm van onderwijs bestaat uit aangepast theoretisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming en het aanleren van sociale vaardigheden. Om voor praktijkonderwijs in aanmerking te komen heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het Samenwerkingsverband. Deze wordt aangevraagd door de school. Meer informatie

Samenwerkingsverband
Om ervoor te kunnen zorgen dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is, werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden krijgen geld van de Rijksoverheid om te zorgen voor extra ondersteuning. Dat geld verdelen ze over de scholen en andere voorzieningen. Het ‘rugzakje’, waarbij scholen extra financiering kregen voor individuele leerlingen, bestaat dus niet meer. Meer informatie over het Regionaal samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer is hier te vinden. Kijk voor meer informatie over samenwerkingsverbanden in het algemeen op www.rijksoverheid.nl.

Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin wordt vastgelegd welke ondersteuning de school biedt en hoe deze georganiseerd is. Er staat ook in welke extra ondersteuning de school kan bieden, bovenop de basisondersteuning. Een school kan bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in het werken met hoogbegaafde leerlingen, of extra expertise hebben op het gebied van op autisme lijkende problemen. De schoolondersteuningsprofielen van de scholen binnen ons samenwerkingsverband vind u hier.

Schoolwisselaars
Sommige leerlingen stappen tijdens hun middelbare schooltijd over naar een andere school. Deze leerlingen noemen we schoolwisselaars. Meer informatie over de bijbehorende procedure is hier te vinden. Dreigt de overstap mis te gaan of kan uw kind geen geschikte school vinden? Dan kan het ICOZ Loket bemiddelen. Zo helpen we voorkomen dat uw kind thuis komt te zitten.

Thuiszitters
Leerlingen die om welke reden dan ook langdurig niet naar school gaan, noemen we thuiszitters. Het Samenwerkingsverband doet er alles aan om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Heeft u moeite met het vinden van de juiste school voor uw kind, neemt u dan contact op met het ICOZ Loket. Dan kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken.

Toelaatbaarheidsverklaring
Om naar een school voor cluster 3 of 4 van het voortgezet speciaal onderwijs of naar het praktijkonderwijs te kunnen, hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De huidige school of de ouder vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het ICOZ Loket. Vervolgens beoordeelt de Bestuurlijke Advies Commissie de aanvraag, op basis van inhoudelijke toetsing. Als blijkt dat de leerling in aanmerking komt voor het voortgezet speciaal onderwijs wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. Meer informatie

Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven op een jeugdige waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om vroegtijdige signalering indien een zorg is geconstateerd. Bijvoorbeeld als een jeugdige spijbelt, er gezinsproblemen zijn of als de ouders/verzorgers van de jeugdige kampen met een (licht) psychiatrische stoornis, verslaving of verstandelijke beperking.

Voortgezet speciaal onderwijs
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan het reguliere onderwijs kan bieden. Voor deze leerlingen bestaan er scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het voortgezet speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters: cluster 1 is voor blinde en slechtziende leerlingen, cluster 2 voor leerlingen met gehoor-, taal- en/of spraakproblemen, cluster 3 voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen, en cluster 4 voor leerlingen met ernstige psychische stoornissen en ernstige gedragsproblemen. Cluster 3 en 4 zijn onderdeel van het Samenwerkingsverband. Om naar een school uit een van deze clusters te kunnen, heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Zorgplicht

Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen staat ingeschreven of zich aanmeldt een passend onderwijsaanbod krijgt. De school moet dus eerst onderzoeken wat uw kind aan ondersteuning nodig heeft. Kan de school deze ondersteuning zelf niet bieden, dan gaat de school samen met u en uw kind op zoek naar een passende onderwijsplek.

 

Terug naar het overzicht