Over ons

In het bestuur van de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer zijn alle aan het samenwerkingsverband deelnemende scholen vertegenwoordigd. Adviserende leden zijn het MBO Rijnland, Kentalis, het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zoetermeer en de gemeente Zoetermeer.

Het bestuur kent een onafhankelijk voorzitter.

De uitvoerende taken van het samenwerkingsverband heeft het bestuur gedelegeerd aan de directeur van Regsam. Deze is tevens directeur van het ICOZ.

De directeur laat zich gevraagd en ongevraagd adviseren door:

Een ‘Directeurenoverleg’, een overleg van directieleden van alle schoollocaties
Het ‘Schoolzorgcoördinatorenoverleg’, bestaande uit de schoolzorgcoördinatoren van de deelnemende scholen.

Daarnaast zijn er diverse werk- en projectgroepen zoals o.a. een dyslexie-expertgroep.

Het beleid van Regsam staat beschreven in het ‘Ondersteuningsplan van Regsam’.

Dit ondersteuningsplan heeft de instemming van de Ondersteuningsplanraad (OPR), de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.

Met de gemeente Zoetermeer wordt het beleid afgestemd in een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).

In Zoetermeer maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer, kortweg Regsam.

Gezamenlijk zijn de scholen er voor verantwoordelijk dat voor alle Zoetermeerse leerlingen een passend onderwijsaanbod aanwezig is.