Visie

  • Iedere jongere in Zoetermeer kan het onderwijs volgen dat past bij zijn talenten en capaciteiten.
  • Een leerling die onderwijsondersteuning of zorg nodig heeft dient deze te krijgen. Daarbij maakt het niet uit op welke school de leerling zit.
  • Voor alle onderwijsondersteuning en zorg geldt: ‘Zo kort als kan en zo lang als moet’.

Met de scholen is afgesproken wat aan basisondersteuning door de scholen aangesloten bij het Regsam wordt geboden. Deze basisondersteuning is beschreven in de schoolondersteuningsprofielen.

De uitgangspunten bij de visie op onderwijsondersteuning zijn:

  • Alle leerlingen krijgen onderwijs dat ze op grond van hun ontwikkeling nodig hebben.
  • Leerlingen worden toegelaten tot een onderwijssoort op grond van de redelijke verwachting dat zij succesvol de school kunnen afronden.
  • Iedere school heeft en neemt de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning aan leerlingen, die bij de betreffende school staan ingeschreven.
  • Aanname van een leerling betekent dat een school de ondersteuning zal bieden die een leerling nodig heeft, met inachtneming van de draagkracht en draaglast van de school. Gestreefd wordt ondersteuning zoveel als mogelijk in de klas te laten plaatsvinden.
  • In de school ondersteuningsprofielen staat beschreven welke mogelijkheden tot ondersteuning de scholen bieden voor ondersteuning buiten de klas en op welke wijze deze is georganiseerd.
  • Pas wanneer aantoonbaar de noodzakelijke ondersteuning de mogelijkheden van de betreffende school overstijgt, wordt gekozen voor een (tijdelijke) opvang en/of begeleiding in een andere voorziening of een andere onderwijssoort. Dit wordt altijd in overleg gedaan met de ouders, de leerling, (betrokken hulpverleners, leerplicht en het samenwerkingsverband.